BackonTracktoppbild.jpg

Case: Back on Track - Järnvägsbranschens samverkansforum (JBS)

Publicerad i:

Hur skapar man attraktivitet och lockar talanger till en bransch som är bland de mest utskällda på senare år? Jo, man är ärligt helt enkelt. Ärlighet tillsammans med korrekt information skapar förtroende i arbetet med employer branding.

 

Bakgrund/problem
Den svenska järnvägsbranschen har en hel del stora utmaningar framför sig. Givetvis måste man ta itu med de problem, tekniska och strukturella, som skapar störningar och förseningar i tågtrafiken. Man måste även se till att göra branschen attraktiv för att kunna säkra den framtida kompetensförsörjningen. Och man måste bli mer resurseffektiva genom att jobba mer hållbart och smart.

För att lyckas med ovanstående är det helt avgörande med konstruktiva samarbeten mellan aktörerna i branschen. Järnvägsbranschens samverkansforum (JBS) är namnet på detta samarbete. Trafikverket är huvudman och med på tåget finns aktörer som SJ, Infranord, Jernhusen, Green Cargo, Swedtrain, Svensk Kollektivtrafik, Branschföreningen Tågoperatörerna och många fler (cirka 70 st).

Järnvägsbranschen står inför stora rekryteringsbehov framöver. Dels till följd av ökad mängd jobb (se Nationell plan för transportsystemet 2018 - 2029) och dels till följd av stora pensionsavgångar de kommande fem åren. Branschen och dess yrken är relativt okänd och det är många branscher och företag konkurrerar om samma arbetskraft. Och sen har vi som grädde på moset givetvis problemet med branschens skamfilade rykte.

Vinters uppdrag var att på ett modernt och attraktivt sätt förpacka och tydliggöra järnvägsbranschen som en framtida arbetsgivare och på så sätt få målgrupperna att bli intresserade och så småningom vilja söka sig till branschen.

Vinter fick i juli 2018 uppdraget att utarbeta en strategi för hur järnvägsbranschen skulle kunna bli ett attraktivt alternativ för dagens och morgondagens talanger. I grunden skapa en kommunikationsplattform som sedan skulle förverkligas i ett tydligt koncept.

Kommunikationskoncept/lösning
Vi ville hitta ett koncept som indikerar att man känner till de utmaningar man står inför och på så sätt bygger in ödmjukhet och i förlängningen förtroende i kommunikationen. Det är helt enkelt inte möjligt att ducka för den uppenbara problematiken som upplevs och påverkar så många, det blir inte trovärdigt.

Det kreativa koncept Vinter tog fram för arbetet med JBS employer branding var “Back on Track”.

Vi valde att använda konceptet i kommunikationen och komplettera det med ett genomgående budskap:

”Vi vet. Trots att nio av tio tåg faktiskt går i tid finns det en del att jobba på. Tillsammans med dig ska vi bli en bransch som växlar upp i kapacitet och skapar ännu mer hållbar rörelse. Med innovation. Med ny teknik. Med dig”

 

 

Leverans
Utifrån det kommunikationskonceptet skulle som första aktivitet ett rekryteringsevent genomföras på KTH i Stockholm. Detta skedde i oktober 2018. Vinter skapade även ett visuellt uttryck för JBS med grafiskt manér, bildmanér och tonalitet. Utifrån det tog vi fram de olika delarna för eventet. Idé och produktion av enheter som exempelvis trycksaker, mässväggar, roll-ups, kläder, give aways med mera ingick också. Samt genomförande av kommunikation inför eventet riktat mot målgruppen. Exempelvis annonsering och tävlingar i sociala media. Även filmade intervjuer med personal och studenter för att bygga innehåll till JBS kanaler ingick.

 

Måluppfyllelse
Under eventet gjordes en undersökning för att mäta besökarnas inställning till branschen och för att mäta deras uppfattning om eventet och budskapen. Resultatet var mycket bra. En klar majoritet av respondenterna, 82 %, kan tänka sig att jobba eller göra ex-jobb inom järnvägsbranschen. Nästan nio av tio respondenter, 89%, uppger att besöket på eventet har påverkat dem positivt till att vilja jobba eller göra ex-jobb inom järnvägsbranschen.
Nära nog 100% förstod innebörden av konceptet och hade en positiv inställning till det.

 

 

 

 

 

 

Publicerat torsdag 10 januari, 2019